Nieuws

Belastingplan 2021: een overzicht

17-09-2020 – Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021 is zo veel mogelijk beperkt tot maatregelen die met ingang van 1 januari 2021 in werking moeten treden of vanwege de uitvoerbaarheid voor die datum in het Staatsblad moeten zijn opgenomen. Andere fiscale maatregelen die met ingang van 1 … Lees verder...

Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

17-09-2020 – Zelfstandigenaftrek Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht stappen van € 250 en één stap van € 280 te verlagen naar € 5.000 in 2028. Dit jaar wordt voorgesteld om de zelfstandigenaftrek aanvullend met € 110 per jaar te verlagen. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2021 … Lees verder...

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

17-09-2020 – Arbeidskorting Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is vorig jaar geregeld dat de arbeidskorting in 2020 en 2021 met € 106 wordt verhoogd en in 2022 met € 73. De verhoging van de arbeidskorting uit 2022 wordt naar voren gehaald en in 2021 toegepast. Tarieven Het tarief van de loon- en … Lees verder...

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

17-09-2020 – De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van € 30.846 naar € 50.000 per 1 januari 2021. Voor partners wordt het gezamenlijke heffingvrije vermogen verhoogd van € 61.692 naar € 100.000. De veronderstelde verdeling van het vermogen tussen spaargeld en beleggingen … Lees verder...

Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

17-09-2020 – Fiscale behandeling bonus zorgprofessionals COVID-19 Zorginstellingen kunnen voor de zorgprofessionals, die naar hun mening in aanmerking komen voor de bonus, een aanvraag indienen bij de minister van VWS. De bonus, inclusief compensatie voor de verschuldigde eindheffing, voor niet-werknemers wordt onder de voorwaarde dat hierover … Lees verder...

Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

17-09-2020 – Fiscale coronareserve (COVID-19) De fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting heeft als doel de verbetering van de liquiditeitspositie. De mogelijkheid om ten laste van de winst over 2019 een dergelijke reserve te vormen wordt nu wettelijk geregeld. Voorkomen van vrijstelling door specifieke renteaftrekbeperking De specifieke … Lees verder...

Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

17-09-2020 – Op grond van de deelnemingsvrijstelling is de winst die een Nederlandse moedervennootschap ontvangt van een dochtervennootschap (deelneming) onder voorwaarden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Niet alleen winsten zijn onbelast, verliezen zijn niet aftrekbaar. De liquidatieverliesregeling vormt een uitzondering op de … Lees verder...

Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

17-09-2020 – Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de overdrachtsbelasting voor deze groep afschaffen. Dat krijgt vorm door de invoering van een eenmalige vrijstelling voor de verkrijging van een woning door een meerderjarige die jonger is dan 35 jaar. Het kabinet wil de positie van starters op de … Lees verder...

Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

17-09-2020 – Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel aangekondigd. Dat traject zal een langere periode beslaan. Daarop vooruitlopend wordt nu een aantal maatregelen voor de korte termijn genomen. De maatregelen moeten de Belastingdienst/Toeslagen in staat stellen meer maatwerk aan … Lees verder...

Overige fiscale maatregelen 2021

15-09-2020 – Het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021 bevat maatregelen zonder budgettaire gevolgen. Het betreft: een aanpassing van het overgangsrecht levensloopregeling; een verduidelijking van de berekeningswijze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA); een verduidelijking in de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk … Lees verder...

Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

10-09-2020 – Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal niet genoten verlofdagen en vakantiegeld van zijn voormalige werkgever. De werkgever voerde aan dat alle vakantiedagen aan het einde van de arbeidsovereenkomst waren opgenomen. De werkgever kon dit echter niet onderbouwen. De kantonrechter … Lees verder...

Wederindiensttredingsvoorwaarde

10-09-2020 – Bij de opzegging van een dienstverband wegens het vervallen van de arbeidsplaats van de werknemer geldt een wettelijke voorwaarde van wederindiensttreding. Deze voorwaarde houdt in dat de werkgever, als hij binnen 26 weken na de datum van de ontbindingsbeschikking iemand aan wil nemen in de functie van de ontslagen werknemer, de … Lees verder...

Kamervragen premieheffing van Rijnvarenden

10-09-2020 – De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over arresten van de Hoge Raad over de premieplicht van Rijnvarenden beantwoord. De arresten hebben betrekking op Rijnvarenden die in dienst zijn bij een in Luxemburg gevestigde werkgever en die op grond van de Rijnvarendenovereenkomst sociaal verzekerd zijn in Nederland. De werkgever … Lees verder...

Schorsing non-concurrentiebeding

03-09-2020 – Een arbeidsovereenkomst kan beperkende bedingen bevatten voor de werknemer. Non-concurrentie- en relatiebedingen beperken de werknemer in zijn vrije arbeidskeuze. Een dergelijke beperking is alleen geoorloofd als daar een groot belang van de werkgever tegenover staat. De kantonrechter kan een beperkend beding in een arbeidsovereenkomst … Lees verder...

Uitbreiding doelgroep TVL

03-09-2020 – De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL) gewijzigd. De wijziging betreft een uitbreiding van de doelgroep met ondernemingen in de recreatieve vliegsector. De SBI-code van deze groep ondernemingen is 51.10. Het betreft ondernemers zoals luchtballonvaarders … Lees verder...

Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

31-08-2020 – De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 2020 lopen de huidige steunmaatregelen ten einde. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, … Lees verder...

Contractovername bedrijfsrestaurant

27-08-2020 – Een procedure bij de kantonrechter had betrekking op de vraag of een werknemer in het kader van een overgang van een onderdeel van een onderneming of een contractwisseling was overgegaan van de oude werkgever naar de nieuwe werkgever. Bepalend voor het antwoord op deze vraag was of de werknemer ten tijde van de overgang moest worden … Lees verder...

Aanzegverplichting

27-08-2020 – De werkgever is verplicht uiterlijk een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of langer schriftelijk te laten weten of hij de arbeidsovereenkomst daarna wil voortzetten en zo ja, onder welke voorwaarden. Het schriftelijkheidsvereiste van deze aanzegverplichting is van dwingend … Lees verder...

Ontslag bestuurder

20-08-2020 – Een arbeidsovereenkomst kan alleen worden ontbonden als daar een redelijke grond voor is. In het Burgerlijk Wetboek is een opsomming opgenomen van redelijke gronden voor ontslag. Naast de redelijke grond is voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst vereist dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of … Lees verder...

Verbod op nevenwerkzaamheden

20-08-2020 – De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden. Op overtreding van dit verbod stond een boete. In de arbeidsovereenkomst was vermeld dat overtreding van het verbod grond kon zijn voor ontslag op staande voet. Ondanks het verbod verrichtte de werknemer tijdens een periode van … Lees verder...

Kosteloos volgen van ontwikkeladvies

20-08-2020 – Sinds 1 augustus kunnen werkenden en werkzoekenden in Nederland kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Een ontwikkeladvies geeft zicht op de mogelijkheden die er zijn op de arbeidsmarkt. Mensen kunnen zich met een ontwikkeladvies beter voorbereiden op een overstap naar ander werk. Onderdeel van … Lees verder...

Disfunctioneren gevolg van ziekte

20-08-2020 – Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werknemer opzeggen als daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is. De ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid is een reden voor de opzegging van het dienstverband. De ongeschiktheid mag … Lees verder...

Ontslag op staande voet vernietigd

13-08-2020 – Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst met directe ingang opzeggen om een dringende reden. Deze dringende reden moet onverwijld worden meegedeeld aan de wederpartij. Voor de werkgever gelden als dringende redenen eigenschappen en gedragingen van de werknemer, die tot gevolg hebben dat van de werkgever niet verlangd kan … Lees verder...

Ontbinding op verzoek situatief arbeidsongeschikte werkneemster

13-08-2020 – In de rechtspraak is geoordeeld dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel verplicht is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beËindiging van een slapend dienstverband onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. De verplichting van de werkgever om … Lees verder...

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet-nakoming re-integratieverplichtingen

13-08-2020 – Tijdens ziekte van de werknemer geldt een opzegverbod. Dit opzegverbod is niet onbegrensd. Het opzegverbod tijdens ziekte is niet van toepassing als de werknemer zonder deugdelijke grond de re-integratieverplichtingen weigert na te komen en de werkgever de werknemer schriftelijk tot nakoming heeft gemaand of om die reden de loonbetaling … Lees verder...