Nieuws

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

21-03-2019 – In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De rechter moet met een beroep op de redelijkheid en billijkheid terughoudend omgaan, zeker als het gaat om een regel van dwingend recht. Als in de wettelijke regel … Lees verder...

Ontbindende voorwaarde arbeidscontract

20-03-2019 – Een werkgever had in de arbeidsovereenkomst van een werknemer een ontbindende voorwaarde opgenomen. Die voorwaarde hield in dat de duur van het dienstverband was gekoppeld aan de met een opdrachtgever gesloten overeenkomst van dienstverlening, zonder dat opzegging vereist was. Volgens de kantonrechter is deze voorwaarde in strijd met het … Lees verder...

Geen stamrechtvrijstelling voor in 2014 ontvangen vergoeding

14-03-2019 – Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting vervallen. De stamrechtvrijstelling bepaalde dat aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon niet tot het loon behoorden. Door werkgevers betaalde ontslagvergoedingen werden vaak met behulp van de stamrechtvrijstelling gebruikt als … Lees verder...

Premieplicht voor werk in buitenland tijdens vakantie

14-03-2019 – Voor de AOW, de Anw en de Wet langdurige zorg (Wlz) is verzekerd de ingezetene van Nederland die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Niet verzekerd is de persoon op wie op grond van een verdrag de wetgeving van een ander land van toepassing is. De rechtbank moest aan de hand van internationale toewijzingsregels bepalen of … Lees verder...

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

07-03-2019 – Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wanneer zijn inkomen ook in het buitenland belast is. Wanneer Nederland met het betreffende land een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing heeft gesloten, bepaalt het verdrag aan welk land de … Lees verder...

Regeling compensatie transitievergoeding

07-03-2019 – Met ingang van 1 april 2020 betaalt het UWV op verzoek van de werkgever een compensatie voor de transitievergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. De aanvraag voor compensatie kan betrekking hebben op transitievergoedingen die sinds 1 juli 2015 … Lees verder...

Inbreuk op godsdienstvrijheid

07-03-2019 – Het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de Mens (EVRM) omvat onder meer het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Deze vrijheden zijn niet onbeperkt. Het EVRM staat inbreuken op die vrijheid toe die bij wet zijn voorzien en noodzakelijk zijn voor de openbare veiligheid, de bescherming van de openbare orde, … Lees verder...

Dienstverband niet beëindigd

07-03-2019 – In een procedure verzocht een werkneemster de kantonrechter om de werkgever te veroordelen tot betaling van onder meer schadevergoeding, transitievergoeding en achterstallig loon. De werkneemster ging ervan uit dat de werkgever de arbeidsovereenkomst had opgezegd. De werkgever stelde zich in de procedure op het standpunt dat de … Lees verder...

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

28-02-2019 – De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een vangnetregeling op het terrein van de sociale verzekeringen voor het geval het Verenigd Koninkrijk (VK) zonder akkoord uit de Europese Unie stapt. Een no-dealsituatie heeft tot gevolg dat de bestaande Europese regelgeving op het gebied van sociale … Lees verder...

Probleem uitvoering kindgebonden budget

28-02-2019 – De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al in aanmerking komt voor een andere toeslag, de ouder geacht wordt een aanvraag gedaan te hebben voor kindgebonden budget. Er dient dan van rechtswege over deze aanvraag te worden beslist. Bij de uitvoering van het kindgebonden budget … Lees verder...

Transitievergoeding bij einde dienstverband

28-02-2019 – Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen als er een gelijkwaardige voorziening is getroffen, bijvoorbeeld in een cao. De werkgever hoeft eveneens geen … Lees verder...

Te hoge loondoorbetaling in deel tweede ziektejaar

27-02-2019 – De werkgever is verplicht ten minste 70% van het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen gedurende maximaal 104 weken. Gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid is het doorbetaalde loon ten minste gelijk aan het wettelijk minimumloon. In de arbeidsovereenkomst, een cao of een arbeidsvoorwaardenregeling … Lees verder...

Werknemersverzoek ontbinding slapend dienstverband

27-02-2019 – De kantonrechter kan op verzoek van een werknemer diens arbeidsovereenkomst ontbinden op grond van omstandigheden van dien aard dat de arbeidsovereenkomst meteen of na korte tijd behoort te eindigen. De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een slapend dienstverband afgewezen. De werknemer was meer dan twee jaar … Lees verder...

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

20-02-2019 – Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs ter consultatie gepubliceerd. De voorgestelde wijziging betreft de invoering van een recht op onbereikbaarheid voor werknemers. Door de komst van smartphones en tablets zijn werknemers altijd bereikbaar. Werknemers … Lees verder...

Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

20-02-2019 – Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer gevormde oudedagsreserve tot de stakingswinst gerekend. De ondernemer kan directe belastingheffing over de oudedagsreserve voorkomen door een lijfrente te bedingen. Voor de berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt echter geen rekening … Lees verder...

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

20-02-2019 – In een procedure in kort geding vroeg een ex-werknemer schorsing van het met zijn vorige werkgever overeengekomen relatie- en concurrentiebeding. De arbeidsovereenkomst tussen partijen was aangegaan voor bepaalde tijd. De kantonrechter heeft de bedingen geschorst totdat in een bodemprocedure over de rechtsgeldigheid ervan een … Lees verder...

Discriminatie sollicitante

13-02-2019 – De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en afkomst, geslacht en zwangerschap. Bescherming op grond van deze wet kan worden ingeroepen bij discriminatie op het terrein van arbeid. Niet alleen werknemers kunnen hierop een beroep doen, maar ook sollicitanten, vrijwilligers en … Lees verder...

Niet uitgekeerd pensioen toch belast

13-02-2019 – Inkomsten zijn niet alleen belastbaar wanneer zij daadwerkelijk zijn ontvangen, maar ook wanneer zij, hoewel nog niet ontvangen, vorderbaar en inbaar zijn of wanneer zij rentedragend zijn geworden. Een voorbeeld van vorderbare en inbare inkomsten zijn pensioentermijnen die verschuldigd zijn maar door de pensioenuitvoerder niet zijn … Lees verder...

Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

07-02-2019 – Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan hun personeel. Dit is de vrije ruimte. Naast de vrije ruimte zijn er mogelijkheden voor andere onbelaste vergoedingen.De vrije ruimte wordt met ingang van 2020 vergroot van 1,2% naar 1,7% van de loonsom. De verruiming gaat gelden voor de … Lees verder...

Kabinet werkt aan vernieuwing pensioenstelsel

07-02-2019 – Hoewel de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers over hervorming van het pensioenstelsel zijn mislukt, acht de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de hervorming noodzakelijk. Daarom wordt verder gewerkt aan een robuuster en persoonlijker pensioenstelsel. Het huidige pensioenstelsel is gebaseerd op doorsneepremies, … Lees verder...

Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

07-02-2019 – De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden. De totale duur van de opvolgende arbeidsovereenkomsten mag niet langer zijn dan 24 maanden. Bij meer dan drie opvolgende arbeidsovereenkomsten of bij een totale duur van meer dan 24 maanden … Lees verder...

Opzegging arbeidsovereenkomst

06-02-2019 – Voor de opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werknemer is een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring vereist, gericht op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze strenge maatstaf moet de werknemer behoeden voor de ernstige gevolgen die vrijwillige beëindiging van het dienstverband kan hebben, zoals het verlies van … Lees verder...

Geen recht op bonus door vroegtijdig vertrek

31-01-2019 – Een werkgever kende een bonusregeling voor zijn personeel. Om in aanmerking te komen voor een bonus moest de werknemer bepaalde doelstellingen hebben behaald en op het moment van uitbetaling van de bonussen in dienst van de werkgever zijn. Een werknemer die voor het tijdstip van uitbetaling van de bonussen op eigen verzoek uit dienst … Lees verder...

Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst

31-01-2019 – Een werkgever deed aan een werkneemster het aanbod van een vast dienstverband na afloop van het lopende tijdelijke dienstverband. Het aanbod was gedaan op voorwaarde van gelijkblijvend functioneren en bij gelijkblijvende omstandigheden. Voordat het tijdelijke dienstverband was verstreken deed zich een aantal incidenten voor waarbij de … Lees verder...

Kamerbrief regulering van cryptovaluta

31-01-2019 – De minister van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de regulering van cryptovaluta. De AFM en DNB concluderen dat cryptovaluta significante risico’s meebrengen op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en cybercriminaliteit. De toezichthouders zien de potentie van bepaalde functionele toepassingen van … Lees verder...