Nieuws

Weigering toekenning NOW

04-03-2021 – Voor de berekening van loonkostensubsidie van de NOW-1 wordt uitgegaan van het loon over de maand januari 2020. Als er geen loongegevens zijn over dat tijdvak, wordt uitgegaan van het loon over november 2019. Gegevens uit de loonaangifte van de werkgever worden beoordeeld op grond van de loonaangifte zoals die uiterlijk op 15 maart 2020 … Lees verder...

Verhoging maxima TVL

04-03-2021 – De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen worden toegekend, zijn afhankelijk van de ruimte die de Europese Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak biedt. Dit tijdelijke steunkader is onlangs verlengd en verruimd. … Lees verder...

Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

25-02-2021 – Tussen 16 december 2020 en 8 februari jl. was de reguliere kinderopvang voor de tweede keer gesloten. De buitenschoolse opvang is ook na 8 februari nog dicht. Eerder was de kinderopvang dicht van 16 maart tot 7 juni 2020. Ouders zijn gecompenseerd voor hun bijdrage in de kosten van kinderopvang via de Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling … Lees verder...

Opzegverbod tijdens ziekte

25-02-2021 – Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen vooraf toestemming bij het UWV worden gevraagd. Als het UWV geen toestemming geeft, kan de werkgever binnen twee maanden bij de kantonrechter een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen indienen. … Lees verder...

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

25-02-2021 – De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de vaststellingsloketten voor de NOW gewijzigd. Daarnaast geldt voor alle regelingen (NOW-1, NOW-2 en NOW-3) dat de aanvraagtermijn is gelijkgetrokken voor aanvragen met en zonder accountantsverklaring. Voor NOW-2 en NOW-3 is de aanvraagtermijn 38 weken. … Lees verder...

Arbeidsovereenkomst voor duur van een project

18-02-2021 – Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd was aangegaan voor de duur van een project. De werkgever leende de werknemer uit aan de opdrachtgever van de werkgever. De opdrachtgever had de vrijheid om te bepalen wanneer het project zou zijn geËindigd door de werkgever daarvan op de hoogte te stellen. De werkgever berichtte de werknemer dat … Lees verder...

Onterechte terugvordering Ziektewetuitkering

18-02-2021 – Een werknemer heeft tijdens ziekte recht op doorbetaling van loon. De loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever geldt gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid. In een aantal gevallen komt de werknemer tijdens ziekte in aanmerking voor een ziektewetuitkering van het UWV. Dat is het geval bij een werknemer die ziek uit … Lees verder...

Bonusverbod NOW niet van toepassing op voormalig bestuurder

18-02-2021 – De NOW-regeling kent voor concerns de mogelijkheid om het omzetverlies niet op concernniveau vast te stellen maar op het niveau van een werkmaatschappij om te beoordelen of de werkmaatschappij in aanmerking komt voor de NOW. Aan deze mogelijkheid is als voorwaarde gesteld dat de moedermaatschappij van het concern over 2020 geen dividenden … Lees verder...

Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

18-02-2021 – Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces. Als de werknemer dat niet doet, kan de werkgever door middel van een loonstop afdwingen dat de werknemer alsnog meewerkt aan zijn re-integratie. De vraag in een procedure in kort geding was of een arbeidsongeschikte werknemer … Lees verder...

Ontslag op staande voet dag voor einde arbeidsovereenkomst

18-02-2021 – Iedere partij bij een arbeidsovereenkomst is bevoegd om deze per direct op te zeggen om een dringende reden. De reden van de opzegging moet onverwijld worden meegedeeld aan de wederpartij. Voor de werkgever als dringende redenen worden beschouwd daden of eigenschappen van de werknemer die ten gevolge hebben dat van de werkgever … Lees verder...

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

18-02-2021 – De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een reactie gegeven op een arrest van de Hoge Raad over de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Volgens dit arrest is de bedoeling van partijen niet van belang bij de beoordeling of sprake is van een arbeidsovereenkomst. De procedure had betrekking op … Lees verder...

Gewijzigde regeling Tozo in Staatsblad geplaatst

11-02-2021 – Bij de verruiming van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis is bekendgemaakt dat de mogelijkheid om met terugwerkende kracht een Tozo-uitkering aan te vragen per 1 februari is verruimd. Vanaf 1 december 2020 was de terugwerkende kracht beperkt tot de eerste dag van de kalendermaand waarin de aanvraag werd ingediend. Sinds 1 … Lees verder...

Verlenging herverzekering leverancierskredieten

11-02-2021 – De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de verlenging van de herverzekering leverancierskredieten tot en met 30 juni 2021. De Europese Commissie heeft hiervoor goedkeuring verleend. De voorwaarden voor de herverzekering zijn enigszins gewijzigd ten opzichte van 2020. Voor de eerste zes maanden van … Lees verder...

Wijziging regeling NOW-3 gepubliceerd

11-02-2021 – De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerder aangekondigde wijziging van de NOW-3 doorgevoerd. De regeling is op drie punten gewijzigd. Intrekking van verleningsbeschikkingen Een verzoek tot intrekking van een verleningsbeschikking kan tot gevolg hebben dat de werkgever de omzetperiode van het volgende … Lees verder...

Urennorm kinderopvangtoeslag 2020 gewijzigd

11-02-2021 – Het Besluit kinderopvangtoeslag is voor het jaar 2020 gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op werkende ouders die aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Het aantal uren kinderopvang waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden gekregen is gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. 140% van de gewerkte uren komt in … Lees verder...

Drempelvrijstelling RVU

11-02-2021 – Als uitvloeisel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in de Wet op de loonbelasting een drempelvrijstelling voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) opgenomen. De vrijstelling geldt voor uitkeringen tot een bedrag gelijk aan het gebruteerde netto-ouderdomspensioen per … Lees verder...

Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd

04-02-2021 – De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd. De wijziging betreft de eerder aangekondigde verlenging van de goedkeuring voor het ongewijzigd doorlopen van een vaste reiskostenvergoeding tot 1 april 2021, ondanks een gewijzigd reispatroon. De goedkeuring is beperkt tot vaste … Lees verder...

Kamervragen Tozo voor grensondernemers

04-02-2021 – De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de toepassing van de Tozo voor grensondernemers. Ondernemers die niet in Nederland wonen maar wel in Nederland hun bedrijf hebben, komen in Nederland niet in aanmerking voor bijstand voor levensonderhoud. Daarvoor moeten zij zich in hun woonland melden. Wel … Lees verder...

Studiekostenbeding arbeidsovereenkomst

04-02-2021 – In een procedure over de verschuldigdheid van door de werkgever betaalde studiekosten nam de kantonrechter het arrest Muller/Van Opzeeland over het terugvorderen van loonkosten van de Hoge Raad als uitgangspunt. In dit arrest is de Hoge Raad ingegaan op de materiËle vereisten ten aanzien van een studiekostenbeding waarin het terugvorderen … Lees verder...

Nieuwe coronamaatregelen - TVL

25-01-2021 – De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten van een bedrijf. Deze vergoeding bedraagt een percentage van de per sector forfaitair bepaalde vaste lasten. De vergoeding is verhoogd van 50-70% naar 85% bij een omzetverlies vanaf 30%. De maximale vergoeding per kwartaal is verhoogd van € 90.000 naar … Lees verder...

Aanpassing NOW

25-01-2021 – De Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming in de loonkosten van door de coronacrisis getroffen bedrijven. De vergoeding in de NOW is verhoogd van 80 naar 85% van de loonsom. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor het eerste kwartaal van 2021. Zoals gebruikelijk betaalt het UWV de NOW uit in … Lees verder...

Nieuwe coronamaatregelen: aanpassing Tozo

25-01-2021 – De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een ondersteuningsmaatregel voor zelfstandigen. De regeling bestaat uit inkomensondersteuning en de mogelijkheid van een lening voor bedrijfskapitaal. Sinds 1 december 2020 is de periode, waarover met terugwerkende kracht inkomensondersteuning kan worden aangevraagd, … Lees verder...

Coronamaatregelen loonheffingen

25-01-2021 – Gebruikelijk loon dga Aanmerkelijkbelanghouders (dga’s), die arbeid verrichten voor hun bv, dienen ten minste belasting te betalen over het gebruikelijk loon. Voor het jaar 2020 is een afwijking van deze regeling toegestaan als de bv door de coronacrisis te maken heeft gekregen met een omzetdaling. Gezien de aanhoudende crisis is ook … Lees verder...

Urencriterium 2021

25-01-2021 – Ondernemers hebben recht op verschillende ondernemersfaciliteiten als zij voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat een ondernemer ten minste 1.225 uren en de helft van zijn arbeidstijd per kalenderjaar moet besteden aan zijn onderneming. Voor het jaar 2020 gold een versoepeling van het urencriterium. Deze versoepeling geldt ook … Lees verder...

Overige maatregelen coronacrisis

25-01-2021 – Evenementensector Voor de evenementensector wordt een garantieregeling uitgewerkt, zodat evenementen naar verwachting vanaf 1 juli 2021 georganiseerd kunnen worden. Voor deze regeling is voor 2021 minimaal € 300 miljoen gereserveerd. De regeling wordt op korte termijn verder uitgewerkt. Herkapitalisatiefonds Vanwege de … Lees verder...