Nieuws

Memorie van antwoord nader voorlopig verslag Wet betaald ouderschapsverlof

22-07-2021 – Het wetsvoorstel ter invoering van betaald ouderschapsverlof is in behandeling bij de Eerste Kamer. De invoering van betaald ouderschapsverlof is een verplichting die voortvloeit uit een Europese richtlijn. Uiterlijk op 2 augustus 2022 moet de invoering zijn afgerond. Het UWV heeft aangegeven 22 maanden nodig te hebben om het wetsvoorstel … Lees verder...

Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19

22-07-2021 – De minister van LNV heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de openstelling van de regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) per 7 juli. De OVK heeft als doel om de maxima van het steunpakket voor de primaire landbouwbedrijven gelijk te trekken met die van niet-landbouwbedrijven. … Lees verder...

Belastingplan onder embargo naar Kamer

22-07-2021 – De staatssecretaris van Financiën heeft bekendgemaakt dat, naast de Miljoenennota en de begrotingswetten, ook het pakket Belastingplan enkele dagen voor Prinsjesdag onder embargo aan de Tweede Kamer zal worden verstrekt. Het standpunt van het kabinet is dat het verstrekken van wetsvoorstellen onder embargo beperkt dient te blijven … Lees verder...

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

22-07-2021 – Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers hebben werkgevers de verplichting om de werknemer te re-integreren. In eerste instantie is re-integratie gericht op terugkeer binnen het eigen bedrijf. Als dat niet lukt, moet onderzocht worden of de werknemer bij een andere werkgever het werk kan hervatten. Het … Lees verder...

Verplicht eigen risico Zvw 2022

15-07-2021 – Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevroren op € 385. De Tweede Kamer heeft onlangs met algemene stemmen een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om het eigen risico voor 2022 niet te verhogen. Het kabinet geeft gehoor aan dit verzoek en heeft een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee … Lees verder...

Steunmaatregel varend erfgoed

15-07-2021 – Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele en creatieve sector is een regeling voor het behoud van het varend erfgoed, de zogenaamde bruine vloot. De regeling is een aanvulling op de TVL en betreft de voor de bruine vloot onvermijdbare variabele lasten. Voor de vormgeving van de regeling is waar mogelijk aangesloten bij … Lees verder...

Voortgang TONK

15-07-2021 – De minister van SZW heeft een de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de voortgang van de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK). In het kader van de verlenging van het steun- en herstelpakket is ook de TONK verlengd tot 1 oktober 2021. De TONK is geïntroduceerd omdat andere regelingen geen of … Lees verder...

Publicatie Garantieregeling Evenementen

08-07-2021 – De staatssecretaris van EZK heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat de Europese Commissie de tijdelijke regeling subsidie evenementen covid-19 (Garantieregeling Evenementen) heeft goedgekeurd. De regeling is op 17 juni 2021 in de Staatscourant gepubliceerd en staat vanaf 18 juni open. De evenementenregeling houdt in dat het Rijk garant staat … Lees verder...

Verlenging corona-afspraken België over grensarbeid

08-07-2021 – Nederland en België hebben de overeenkomst over de behandeling van grensarbeiders tijdens de coronacrisis verlengd tot en met 30 september 2021. Op grond van deze overeenkomst worden thuiswerkdagen van grensarbeiders onder voorwaarden aangemerkt als werkdagen in het land waar de grensarbeider de dienstbetrekking normaliter uitoefent. … Lees verder...

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

08-07-2021 – De minister van SZW heeft de bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals deze met ingang van 1 juli 2021 gelden, gepubliceerd. De bedragen luiden als volgt: voor een kind, dat jonger is dan 6 jaar € 224,87; voor een kind, dat 6 jaar of ouder is maar jonger dan 12 jaar € 273,05; en voor een kind, dat 12 jaar of … Lees verder...

Overeenkomst met Duitsland over fiscale behandeling van grensarbeiders verlengd

08-07-2021 – De overeenkomst tussen Duitsland en Nederland betreffende de fiscale behandeling van thuiswerken door grensarbeiders in verband met de coronacrisis en de tijdelijke vrijstelling van enkele Duitse socialezekerheidsuitkeringen is verlengd tot 1 oktober 2021. De overeenkomst is gepubliceerd in de Staatscourant. … Lees verder...

Wijziging regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang

08-07-2021 – De minister van SZW heeft de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang gewijzigd. De regeling heeft betrekking op een tegemoetkoming in de eigen bijdrage voor de kosten voor kinderopvang voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen. Bij de vorige wijziging in verband met de tweede sluitingsperiode vanwege COVID-19 was wel bekend … Lees verder...

Besluit betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld gewijzigd

08-07-2021 – Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig wordt afgelost. Volgens de wettelijke regeling moet een op 31 december van een kalenderjaar opgelopen aflossingsachterstand uiterlijk op 31 december van het volgende … Lees verder...

Verlenging termijn aanvraag vaststelling TVL 4e kwartaal 2020

01-07-2021 – De aanvraag tot vaststelling van de TVL-subsidie voor het vierde kwartaal van 2020 moet uiterlijk op 1 september 2021 zijn ingediend. Aanvankelijk gold 1 juli 2021 als uiterste datum. De uiterste datum voor de aanvraag is gewijzigd om te voorkomen dat de subsidie ambtshalve moet worden vastgesteld. … Lees verder...

Aanvraag TVL 2e kwartaal 2021

01-07-2021 – De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft bekendgemaakt dat aanvragen voor de TVL voor het tweede kwartaal van 2021 met ingang van 25 juni 2021 kunnen worden ingediend. De TVL geldt in het tweede kwartaal ook voor ondernemers die tussen 16 maart en 30 juni 2020 zijn gestart met hun bedrijf. De subsidie bedraagt 100% van de berekende … Lees verder...

Verlaging premies Algemeen Werkloosheidsfonds

01-07-2021 – In verband met de afschaffing van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) worden de premiepercentages voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) met ingang van 1 augustus 2021 verlaagd. Voor werkgevers die per vier weken loonaangifte doen gaat de verlaging in op 16 augustus 2021. De lage premie voor het loon van werknemers met een … Lees verder...

Kamervragen Tozo

01-07-2021 – De minister van SZW heeft Kamervragen over de Tozo beantwoord. Zowel de Tozo als het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kent een lening voor zelfstandige ondernemers die wordt verstrekt door de gemeente. Beide leningen hebben een ander rentepercentage. De minister merkt op, dat beide vormen van kredietverstrekking naast … Lees verder...

Aanpassing NOW derde kwartaal 2021

01-07-2021 – Steunmaatregelen derde kwartaal 2021 Het kabinet heeft besloten om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor het derde kwartaal van 2021 aan te passen. Dat gebeurt door de invoering van een omzetverliesplafond. Het op te geven omzetverlies voor de berekening van de hoogte van de NOW wordt begrensd op 80%. Een … Lees verder...

Kamerbrief Belastingplan 2022

01-07-2021 – In een eerdere Kamerbrief heeft de staatssecretaris van Financiën een aantal suggesties gedaan om fiscale wetgeving meer te spreiden. Naar aanleiding daarvan zijn vragen gesteld. In antwoord daarop deelt de staatssecretaris mee, dat hij heeft gezocht naar mogelijkheden om de Kamer al bij de behandeling van het pakket … Lees verder...

Onderzoek werking concurrentiebeding

01-07-2021 – De minister van SZW heeft onderzoek laten doen naar de werking van het concurrentiebeding in arbeidscontracten. Het onderzoeksbureau heeft onder meer gekeken naar hoe vaak een concurrentiebeding wordt opgenomen, naar de noodzaak van het beding en naar de mate waarin werknemers hinder ondervinden van het concurrentiebeding. Volgens de … Lees verder...

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

01-07-2021 – De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis aangepast. Ten opzichte van de vorige versie van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis zijn enkele nieuwe onderwerpen opgenomen. Betalingsregeling belastingschulden Een van de nieuwe onderwerpen is een aanpassing … Lees verder...

Terugvorderingsbeleid Sociale Verzekeringsbank

24-06-2021 – De Sociale Verzekeringsbank is de uitvoerende instantie van de AOW. In die wet is bepaald dat als de AOW-uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend, de Sociale Verzekeringsbank verplicht is om het betreffende besluit te herzien of in te trekken. Volgens de wetsgeschiedenis geldt als uitgangspunt dat in alle gevallen … Lees verder...

Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

24-06-2021 – De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. In verband met de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon worden diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2021 aangepast. Algemene nabestaandenwet De bruto-nabestaandenuitkering bedraagt: voor een nabestaande die de … Lees verder...

Transitievergoeding na eerdere beperking arbeidsduur door ziekte

24-06-2021 – Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is de werkgever verplicht om de werknemer een transitievergoeding te betalen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst en de hoogte van het salaris. De Hoge Raad heeft in 2018 in de zogenaamde Kolombeschikking … Lees verder...

Schadevergoeding UWV na onterechte loonsanctie

24-06-2021 – De werkgever is verplicht het loon van een werknemer tijdens diens arbeidsongeschiktheid door te betalen gedurende maximaal 104 weken. Het UWV kan de loondoorbetalingsverplichting verlengen met maximaal 52 weken wanneer de werkgever niet aan zijn verplichtingen met betrekking tot de re-integratie van de werknemer heeft voldaan. Een … Lees verder...