Nieuws

Conclusie A-G inzake schriftelijkheidsvereiste bij aanzegplicht

25-05-2022 – Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt in beginsel van rechtswege na het verstrijken van de tijd die in de overeenkomst is aangegeven. Bij de invoering van de Wet werk en zekerheid is de aanzegplicht voor werkgevers bij het einde van tijdelijke arbeidscontracten in de wet opgenomen. De aanzegplicht geldt voor tijdelijke contracten met … Lees verder...

Onterechte loonsanctie

25-05-2022 – De werkgever heeft bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer de plicht om het loon door te betalen gedurende de wachttijd van 104 weken. Wanneer de werknemer aan het einde van de wachttijd nog steeds arbeidsongeschikt is, kan hij een uitkering aanvragen op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Het UWV beoordeelt dan of … Lees verder...

Nota van wijziging wetsvoorstel toekomst pensioenen

25-05-2022 – Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel toekomst pensioenen in behandeling. Dit wetsvoorstel regelt de overgang van het huidige pensioenstelsel naar een nieuw pensioenstelsel. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het pensioenakkoord, dat na lang onderhandelen tussen werkgever en werknemers en het kabinet tot stand is gekomen. De minister … Lees verder...

Voorjaarsnota 2022

25-05-2022 – Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd. Belangrijk onderdeel van de Voorjaarsnota wordt gevormd door de fiscale maatregelen, die dienen ter dekking van tegenvallers en extra uitgaven. Verlaging eerste schijf vennootschapsbelasting De vennootschapsbelasting (Vpb) kent een hoog en een laag tarief. Het plafond voor het lage tarief … Lees verder...

Hof draait ontslag op staande voet wegens tweede maaltijdbon terug

19-05-2022 – Op een arbeidsovereenkomst was een gedragscode van toepassing. Volgens deze gedragscode kan schending daarvan leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder het beËindigen van het dienstverband. De werkgever hanteerde huisregels ten aanzien van het verstrekken van maaltijdbonnen aan medewerkers, die op zondag werken. Iedere werknemer, … Lees verder...

Stage- of arbeidsovereenkomst?

19-05-2022 – Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie in het Burgerlijk Wetboek opgenomen criteria. De werknemer verricht persoonlijk arbeid, de werkgever betaalt loon en er is een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer. Bij de beoordeling van een arbeidsverhouding is niet beslissend welke juridische … Lees verder...

Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

19-05-2022 – De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het verbod door een werkgever om mobiele telefoons op de werkvloer te gebruiken. Op basis van zijn instructierecht, dat is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, kan een werkgever het gebruik van mobiele telefoons of andere voorwerpen op de werkvloer verbieden. De bevoegdheid is … Lees verder...

Toepassing doorbetaaldloonregeling

12-05-2022 – De Wet op de loonbelasting kent met de doorbetaaldloonregeling een bijzondere regeling. De regeling komt erop neer dat een inhoudingsplichtige wordt geacht niet alleen het door hem verschuldigde loon van een werknemer te verstrekken, maar ook het loon dat aan deze werknemer toekomt van een andere inhoudingsplichtige. Voorwaarde is dat de … Lees verder...

Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

12-05-2022 – Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na de betekening van het vonnis haar gebruikelijke werkzaamheden te laten verrichten. De gemeente heeft tegen het kort geding vonnis spoedappel ingesteld. Na rappel van de advocaat van de werkneemster deelde de gemeente mee dat zij de werkneemster op een … Lees verder...

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

12-05-2022 – De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022 gaat het minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder naar € 1.756,20 per maand. Voor jongere werknemers gelden daarvan afgeleide bedragen, zoals opgenomen in onderstaande tabel. Leeftijd Percentage per maand per … Lees verder...

Werkgever heeft voldaan aan zorgvuldigheidsnormen

12-05-2022 – De werkgever heeft de wettelijke verplichting om de nodige maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Volgens de wet is de werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont … Lees verder...

Wijziging Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw

05-05-2022 – De minister van LNV heeft de Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) gewijzigd. Deze subsidie kan pas worden vastgesteld als de TVL voor de betreffende ondernemer is vastgesteld. Een vereiste van de OVK is dat eerst de TVL moet zijn uitgeput voordat een onderneming in aanmerking komt … Lees verder...

Tegemoetkomingen sportorganisaties en -accommodaties

05-05-2022 – Om amateursportorganisaties financieel te ondersteunen, is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties opgesteld. De minister voor Langdurige Zorg en Sport heeft de Beleidsregel gewijzigd. Er zijn twee hoofdstukken toegevoegd op grond waarvan een financiËle bijdrage beschikbaar wordt gesteld … Lees verder...

Schending wederindiensttredingsverplichting

05-05-2022 – Een werknemer in vaste dienst geniet ontslagbescherming. In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de arbeidsovereenkomst alleen kan worden beËindigd als daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is. Voor ontslag om bedrijfseconomische redenen is toestemming van het UWV … Lees verder...

Uitbetaling vergoeding bij einde dienstverband netto of bruto?

28-04-2022 – In verband met het eindigen van een arbeidsovereenkomst sloten partijen een vaststellingsovereenkomst. Onderdeel van deze overeenkomst was een vergoeding ter compensatie van het verlaten van de dienstwoning, de te maken verhuis- en inrichtingskosten en toekomstige huurlasten. Deze vergoeding zou volgens een in de overeenkomst opgenomen … Lees verder...

Denk aan de verplichte RI&E

28-04-2022 – De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de werkgever om een beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. De werkgever moet het arbeidsomstandighedenbeleid regelmatig toetsen aan de ervaringen die daarmee zijn opgedaan en zo nodig de … Lees verder...

Dienstbetrekking voor timmerlieden die werkten voor houthandel

28-04-2022 – Een arbeidsverhouding is een privaatrechtelijke dienstbetrekking wanneer is voldaan aan drie in het Burgerlijk Wetboek opgenomen vereisten. Het gaat om de verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid gedurende een zekere tijd, de aanwezigheid van een gezagsverhouding en de verplichting tot het betalen van loon. Bij de … Lees verder...

Einde afspraken over fiscale behandeling grensarbeiders België

21-04-2022 – Op 30 april 2020 hebben Nederland en BelgiË een overeenkomst gesloten over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen van grensarbeiders gedurende de coronacrisis. Deze overeenkomst loopt af op 30 juni 2022 en wordt daarna niet meer verlengd. … Lees verder...

Belastingheffing over nabetaling pensioen in jaar van ontvangst

21-04-2022 – Loon wordt in fiscale zin geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend geworden of vorderbaar en inbaar geworden. In een procedure over een nabetaling van een invaliditeitspensioen stond vast, dat het pensioen over de jaren 2001 tot en met 2017 is ontvangen in 2018. De … Lees verder...

Motie versnelde invoering hogere onbelaste reiskostenvergoeding

21-04-2022 – De Tweede Kamer heeft in een motie het kabinet opgeroepen om de onbelaste reiskostenvergoeding eerder te verhogen dan in 2024 en 2025. Volgens de motie moet verhoging in 2023 haalbaar zijn. De opbrengst van het eerder afschaffen van de jubelton zou gebruikt kunnen worden om de onbelaste reiskostenvergoeding eerder te verhogen. … Lees verder...

Wetsvoorstel aanpassing belastingheffing aandelenopties

21-04-2022 – Onderdeel van het Belastingplan 2022 was het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten. De behandeling van dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer is op verzoek van de staatssecretaris van FinanciËn aangehouden vanwege twijfels ten aanzien van de uitvoeringslasten en de generieke toepassing van de … Lees verder...

Mogelijk langere terugbetaaltermijn voor belastingschulden

14-04-2022 – De Tweede Kamer heeft in een motie de regering gevraagd om meerdere scenario’s op te stellen voor langere betaaltermijnen voor belastingschulden dan de huidige vijf jaar. De staatssecretaris van FinanciËn heeft eerder aangegeven geen voorstander te zijn van het generiek verlengen van de terugbetaaltermijn. Toch lijkt het hem verstandig om … Lees verder...

Kamervragen regeldruk verenigingen

14-04-2022 – De minister van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de regeldruk voor verenigingen. Door de regeldruk worden vrijwilligers, die verenigingen vaak draaiende houden, geconfronteerd met extra taken en wordt het lastiger om vrijwilligers te werven. De regeldruk ontstaat onder meer door vereisten in vergunningen of de AVG. Volgens de … Lees verder...

Afspraken met Duitsland over grensarbeiders lopen af op 30 juni

14-04-2022 – Duitsland en Nederland hebben afgesproken dat de overeenkomst van 6 april 2020, waarin afspraken zijn gemaakt over de fiscale behandeling van grensarbeiders tijdens de coronacrisis, tot en met 30 juni 2022 van toepassing blijft en per 1 juli 2022 wordt beËindigd. … Lees verder...

Geen faillissementsuitkering voor dga

07-04-2022 – Werknemer voor de Werkloosheidswet (WW) is de natuurlijke persoon, die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt en die in privaat- of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat. Niet als dienstbetrekking wordt beschouwd de arbeidsverhouding van een persoon, die directeur-grootaandeelhouder (dga) is. In de Regeling aanwijzing … Lees verder...