Nieuws

Aanpassingen in noodpakket 2.0

04-06-2020 – De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat hebben in een brief aan de Tweede Kamer enkele aanpassingen van het Noodpakket 2.0 gepresenteerd. De belangrijkste aanpassing is een verlenging van de duur van de maatregelen tot 1 oktober 2020. Deze verlenging heeft betrekking op de NOW, de … Lees verder...

Verlenging afspraken grensarbeiders

04-06-2020 – De afspraken, die Nederland en België hebben gemaakt over de behandeling van thuiswerkdagen van grensarbeiders, zijn met een maand verlengd tot en met 30 juni 2020. … Lees verder...

Regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd

04-06-2020 – De Europese Commissie heeft de regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd. De KKC is bedoeld voor ondernemers in het micro-, midden- en kleinbedrijf en voorziet in een garantie van 95% voor leningen van € 10.000 tot €50.000. De regeling is op 29 mei 2020 opengesteld. Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen … Lees verder...

Uitleg aanpassingen in noodpakket 2.0

04-06-2020 – De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer een toelichting gegeven op de wijzigingen in de maatregelen van het noodpakket 2.0. NOW Het subsidietijdvak van de NOW 2.0 loopt van juni tot en met september 2020. Dat betekent dat de … Lees verder...

Dringende reden voor ontslag op staande voet niet bewezen

04-06-2020 – Ontslag op staande voet vereist een dringende reden, die het de werkgever onmogelijk maakt om de dienstbetrekking met een werknemer te laten voortbestaan. Het ontslag en de dringende reden moeten de werknemer onverwijld worden meegedeeld. Ontslag op staande voet is een eenzijdige rechtshandeling, die slechts met toestemming van de … Lees verder...

Uitleg bonusregeling

28-05-2020 – Bij de uitleg van een schriftelijke overeenkomst wordt de Haviltexnorm toegepast. Deze norm houdt in dat het aankomt op hetgeen partijen over en weer hebben verklaard, wat zij uit elkaars verklaringen en gedragingen redelijkerwijs mochten afleiden en wat zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. In de rechtspraak is daarnaast de … Lees verder...

Terugbetalingsverplichting studiekosten

28-05-2020 – In het Haviltexarrest uit 1981 heeft de Hoge Raad normen geformuleerd op de uitleg van een beding in een schriftelijk contract. Volgens de Haviltexnorm volstaat een zuiver taalkundige uitleg van het beding niet. Het komt aan op wat partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan dit beding mochten toekennen en op wat … Lees verder...

Tijdelijk nultarief op mondkapjes

28-05-2020 – De eerder toegezegde toepassing van het nultarief voor de omzetbelasting op de verkoop van mondkapjes is vastgelegd in een wijziging van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis. De maatregel geldt met ingang van 25 mei tot 1 september 2020 en houdt verband met de invoering van de verplichting om vanaf 1 juni een mondkapje te dragen in … Lees verder...

Verzamelspoedwet Covid-19

28-05-2020 – De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Verzamelspoedwet Covid-19 aangenomen. In het wetsvoorstel zijn meerdere onderwerpen opgenomen. Alle onderwerpen houden verband met de bestrijding van de coronacrisis. Het wetsvoorstel bevat onder meer een wijziging van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en de Invorderingswet. De wijziging maakt … Lees verder...

Derde wijziging eerste tranche NOW

28-05-2020 – De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele aanpassingen in de NOW-regeling aangebracht. Deze wijzigingen moeten ertoe leiden dat meer bedrijven een beroep op de regeling kunnen doen. De wijzigingen betreffen de eerste tranche van de NOW. Seizoensbedrijven Gericht op seizoensbedrijven wordt in de NOW een alternatieve … Lees verder...

Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021

28-05-2020 – Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer hebben de staatssecretarissen van Financiën een overzicht gegeven van de maatregelen en wetsvoorstellen die zullen worden opgenomen in het pakket Belastingplan 2021. Het betreft onder meer: het verhogen van het effectieve tarief voor de innovatiebox van 7 … Lees verder...

Tijdelijke beperking maximale kredietvergoeding

28-05-2020 – In Nederland is de totale kredietvergoeding (rente en kosten) voor consumptief krediet aan een maximum gebonden. De maximale kredietvergoeding op jaarbasis is gelijk aan de wettelijke rente met een opslag van 12 procentpunten. Er mogen geen aanvullende kosten worden berekend. De wettelijke rente bedraagt momenteel 2%. De maximale … Lees verder...

Kabinet introduceert noodpakket 2.0

25-05-2020 – Het kabinet heeft ter bestrijding van de coronacrisis een tweede noodpakket geïntroduceerd. Dit noodpakket 2.0 verlengt diverse maatregelen uit het eerste noodpakket, met aanpassing van verschillende voorwaarden. Wie zijn of haar baan verliest, moet kunnen rekenen op steun voor omscholing naar een sector met betere baankansen. Daarom … Lees verder...

Loket aanvraag lening voor grensondernemers geopend

20-05-2020 – De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is ook toegankelijk voor zelfstandigen in grenssituaties. Het kan gaan om in Nederland wonende zelfstandige ondernemers met een bedrijf in het buitenland of in het buitenland wonende ondernemers met een bedrijf in Nederland. De eerste groep komt in aanmerking voor … Lees verder...

Kamervragen steun aan bedrijven

20-05-2020 – De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de voorwaarden voor steun aan bedrijven. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant over het bedrijf Booking.com. De staatssecretaris verwijst naar het onlangs gepubliceerde afwegingskader voor steun aan individuele bedrijven. Steun … Lees verder...

Bouwstenen toekomstig belastingstelsel

20-05-2020 – De vorige staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd om begin 2020 met concrete bouwstenen en voorstellen te komen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel. Het doel van het bouwstenentraject is om uitgewerkte beleidsopties op te leveren voor het volgende kabinet. Er zijn verschillende onderzoeken … Lees verder...

Kamervragen ondernemers in grensregio

20-05-2020 – De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers in de grensregio beantwoord. De vragen hebben betrekking op ondernemers die in het ene land wonen en in het andere land hun bedrijf hebben. Om te voorkomen dat ondernemers in grenssituaties tussen wal en schip … Lees verder...

Wijzigingsbeding arbeidsvoorwaardenreglement

14-05-2020 – Volgens vaste rechtspraak dient de betekenis van een omstreden bepaling in een schriftelijke overeenkomst door de rechter te worden vastgesteld aan de hand van wat partijen hebben verklaard, wat zij uit elkaars verklaringen en gedragingen redelijkerwijs hebben mogen afleiden en wat zij op dat punt redelijkerwijs van elkaar mochten … Lees verder...

Toepassing gebruikelijkloonregeling

14-05-2020 – Een werknemer die voor ten minste 5% aandeelhouder is in een vennootschap waarvoor hij werkt, wordt geacht voor die werkzaamheden een gebruikelijk loon te genieten. Dat geldt ook als de werkzaamheden beperkt van omvang zijn. Deze gebruikelijkloonregeling is ingevoerd om te voorkomen dat een dga door het afzien van een gebruikelijke … Lees verder...

Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang

14-05-2020 – Op last van het kabinet zijn de kinder- en gastouderopvang op 16 maart 2020 gesloten. Het kabinet heeft aangekondigd ouders tegemoet te komen in de eigen bijdrage voor de kosten van de opvang. De regeling waarin de tegemoetkoming is uitgewerkt is nu gepubliceerd. De tegemoetkoming geldt voor de periode van 16 maart tot en met 19 mei 2020. … Lees verder...

Garantieregeling kleine ondernemers

14-05-2020 – De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft specifiek voor kleine ondernemers een nieuwe garantieregeling opgezet. Deze Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC) geldt voor kredietaanvragen van € 10.000 tot € 50.000. De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis … Lees verder...

Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld

14-05-2020 – Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig wordt afgelost. Volgens de wettelijke regeling moet een op 31 december 2020 opgelopen aflossingsachterstand uiterlijk op 31 december 2021 zijn ingelopen. Is dat niet het … Lees verder...

Overeenkomst met België over thuiswerken tijdens coronacrisis

14-05-2020 – In navolging op de overeenkomst met Duitsland is nu ook met België een overeenkomst gesloten over de behandeling van grensarbeid en thuiswerken tijdens de coronacrisis. Thuiswerkdagen Doorbetaalde thuiswerkdagen worden aangemerkt als dagen die zijn gewerkt op de plaats waar de grensarbeider normaliter zijn dienstbetrekking … Lees verder...

Meenemen retourgoederen werkgever was verworven recht voor werknemer

14-05-2020 – In een arrest uit 2018 heeft de Hoge Raad uiteengezet aan de hand van welke criteria beoordeeld moet worden of binnen een dienstbetrekking sprake is van een verworven recht of een aanvullende arbeidsvoorwaarde. Volgens de Hoge Raad kan niet in algemene zin gezegd worden wanneer sprake is van een verworven recht. De criteria die de Hoge … Lees verder...

Nultarief btw op mondkapjes

14-05-2020 – De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat met ingang van 25 mei het nultarief voor de omzetbelasting wordt toegepast op de binnenlandse verkoop van mondkapjes. Deze maatregel geldt tot 1 september 2020. De maatregel houdt verband met de invoering van de verplichting om vanaf 1 juni een … Lees verder...